แบตเตอรี่โทรคมนาคมใช้สำหรับโครงการสถานีฐานต่าง ๆ พร้อมโปรโตคอลการสื่อสาร เราสามารถทำแบตเตอรี่โทรคมนาคม 3U / 5U / 7U