Pin Viễn thông, sử dụng cho các dự án trạm gốc khác nhau, Với giao thức truyền thông. Chúng tôi có thể làm pin Viễn thông 3U / 5U / 7U.

Gửi yêu cầu của bạn