Pin viễn thông, sử dụng cho các dự án trạm gốc khác nhau, với giao thức truyền thông. Chúng tôi có thể làm pin viễn thông 3U / 5U / 7U.

  • Custom 3U / 5U / 7U Nhà cung cấp pin viễn thông-Pin Grenergy Custom 3U / 5U / 7U Nhà cung cấp pin viễn thông-Pin Grenergy
    Pin viễn thông.Những lợi thế của việc sử dụng sản phẩm này trong các ngành công nghiệp hiện đại xuất phát từ phẩm chất phong hóa không thể so sánh được của nó. Nó không dễ dàng mất sự linh hoạt của nó.