Pin viễn thông, sử dụng cho các dự án trạm gốc khác nhau, với giao thức truyền thông. Chúng tôi có thể làm pin viễn thông 3U / 5U / 7U.