Hệ thống quản lý pin, viết tắt là BMS, nó có thể quản lý pin, bảo vệ pin quá dòng, quá tải, quá khổ và chức năng bảo vệ nhiệt độ